ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์มีดีคลีนิก https://midiclinic.com เราคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราเป็นสำคัญ ดังนั้นเราจึงจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ตามที่ระบุไว้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของทางร้าน ทางร้านขอเรียนว่าทางร้านมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของร้านทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของทางร้าน ซึ่งทางร้านจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยทางร้านขอเรียนว่า ปัจจุบันทางร้านได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว

อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซต์ของทางร้านโดยเคร่งครัด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวมรวมไว้ มีดังต่อไปนี้

 • ชื่อ
 • ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า
 • ที่อยู่อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 • ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทของเราเพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
 • เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงในกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม
 • เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน และการให้บริการต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของเรานอกเหนือจากบนเว็บไซต์

เราขอส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านอันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ที่จัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์ให้กับบุคคลที่สามในกรณีที่ต้องจัดส่งสินค้า เช่นการให้ข้อมูลแก่บริษัทขนส่งสินค้า

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

มีดีคลีนิก จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างไม่มีกำหนด ยกเว้นว่าจะได้รับการร้องขอจากเจ้าของบัญชีให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลออก

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

วิธีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล บนเว็บไซต์มีดีคลีนิก

หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในเรื่องชื่อ อีเมลล์ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยตนเอง ท่านสามารถแก้ไขได้โดยทำการเข้าสู่ระบบสมาชิกของทางร้าน “LOGIN/REGISTER” หลังจากที่เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อย ให้ดูในส่วนของ My Profile จะมีลิ้ง “Edit” แล้วทำการแก้ไขข้อมูลได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลใหม่ที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อท่านได้ทำการยืนยันอีกครั้ง และออกจากระบบหรือปิดหน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่น ๆ นอกเหนือจากเครือบริษัทของเราและบุคคลที่ดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ท่านชำระเงินจากทางร้านให้ท่าน อนึ่ง อาจมีสถานการณ์พิเศษที่ทางมีดีคลีนิก อาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน โดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือมีการบังคับทางกฏหมาย ทางร้านมีความรับผิดชอบและต้องปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Act) และ ข้อปฏิบัติความเป็นส่วนตัวแห่งชาติ (The National Privacy principles)

หากท่านเชื่อว่าเราไม่ได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างน่าพึงพอใจ โปรดติดต่อ midiclinic2020@gmail.com หรือ MIDI Clinic มีดีคลินิก

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ทุกครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดีคลีนิก https://midiclinic.com เซิฟเวอร์ของเราจะเก็บบันทึกข้อมูลจากบราวเซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวอาจประกอบด้วย

 • ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์
 • ไอพีแอดเดรส
 • เว็บไซต์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • หน้าเว็บไซต์มีดีคลีนิก https://midiclinic.com ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
 • ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมไปถึงสถิติอื่น ๆ

ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวมรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า และบริการของเรา ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ด้วย

การโฆษณาออนไลน์

เนื่องด้วยเว็บไซต์มีดีคลีนิก https://midiclinic.com ใช้บริการ Google AdWords และ Facebook Advertising ในการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต นั่นหมายความว่าหลังจากที่ผู้ใช้เคยเข้าเยี่ยมเว็บมีดีคลีนิกแล้ว อาจมีโฆษณาของมีดีคลีนิกตามไปปรากฏบนบริเวณสำหรับโฆษณาเมื่อผู้ใช้เข้าหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ

ทั้งนี้ Google และผู้เผยแพร่โฆษณารายอื่น ๆ จะทำการ Remarketing โดยจัดเก็บหมายเลข Browser ของผู้ใช้ (โดยใช้ “Cookie”) เพื่อจดจำการเข้าชมเว็บไซต์นั้น ๆ และให้โฆษณาตามไปปรากฏแก่ผู้ที่มีหมายเลข Browser ที่เก็บไว้ อนึ่งหมายเลขนี้จะระบุเว็บ Browser ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องไม่ซ้ำกัน แต่มิได้ระบุบุคคล และไม่สามารถสร้างการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้

ท่านสามารถเลือกรับโฆษณาออนไลน์จากทาง Google ได้โดยคลิกไปที่ Google Ad Preferences page และหากท่านไม่ปราถนาที่จะรับโฆษณาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ท่านเลือก Opt out of interest-based advertising entirely by cookie settings

เว็บไซต์นี้ได้ติดตั้งโค้ดเพื่อป้องกันการโจมตีและแสปมโดย reCAPTCHA และ Google

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลง นโยบายความเป็นส่วนตัว และ เงื่อนไขการใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

มีดีคลีนิกมีสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ ทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

เราพร้อมรับฟังข้อติชมหรือร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนบุคคล

หากท่านมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อติชม ร้องเรียนใด ๆ โปรดส่งมาหาเรา ที่ midiclinic2020@gmail.com